Årsmøte 2015 – Innkalling – 18. februar 2015 kl 19:00 – Det røde Huset / Herdla Fort

Styret kaller herved inn til årsmøte 2015 i foreningen.

Saker som ønskes behandlet innsendes fortrinnsvis pr mail til post@askoyjff.net innen 4.2.2015 ( to uker før årsmøtet).

Innkallingen og fremdrift i øvrig følger av §6 i foreningens vedtekter:

§ 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst tre uker før avholdelse. Endelig saksliste for møtet blir annonsert på foreningens hjemmeside, èn uke før årsmøtet. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

 På årsmøtet skal følgende behandles:

 Konstituering av møtet
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av dagsorden
– Godkjenning av forretningsorden
– Valg av ordstyrer
– Valg av sekretær
– Valg av tellekorps
– Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Årsmelding fra siste kalenderår

Revidert regnskap fra siste kalenderår

Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

Foreningens kontingentandel

Valg av styre i henhold til § 8

Valg av utvalgsledere etter behov

Valg av valgkomite på 2 medlemmer

Valg av to revisorer med en vararepresentant

Eventuell utnevning av æresmedlemmer

Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

For Styret
Peter Thomas Hansen
Sekretær